Delay در ابزار Snipping ویندوز

ابتدا ابزار Snipping را باز کرده و روی Delay کلیک کنید تا زمان تأخیر شما در چند ثانیه انتخاب شود. شما می توانید بین ۰ تا ۵ ثانیه را انتخاب کنید (پیش فرض ۰ است). پس از انتخاب زمان تأخیر ، با کلیک روی پیکان کنار New (شکل آزاد ، مستطیل ، پنجره یا تمام صفحه) ، نوع snip مورد نظر خود را انتخاب کنید.